Choose your language

โรงเรือนเมล่อน นิดี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เกิดขึ้นจากการที่บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจแก่ผู้ใช้บริการ จึงได้ดำเนินการปลูกเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่นและสายพันธุ์เนเธอร์แลนด์ โดยร่วมมือกับ “เนรมิตเกษตร” ต้นแบบโมเดลเกษตรแม่นยำในเมือง นำนวัตกรรมการดำเนินการปลูกและดูแลเมล่อนโดยใช้เทคโนโลยีและระบบ Know How ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงมาใช้

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รวมทั้งพนักงานของโรงแรมทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ ร่วมกันปลูกต้นกล้าเมล่อนพันธุ์เทนชิ (สีเขียว) และพันธุ์นิวออเรนท์ (สีส้ม) จำนวนทั้งสิ้น 400 ต้น ซึ่งจะให้ผลผลิตครั้งแรกในเดือนกันยายน 2565

โครงการโรงเรือนเมล่อน นิดี เกิดขึ้นจากความริเริ่มที่จะพัฒนาการให้บริการลูกค้าในรูปแบบใหม่ พัฒนาพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร สร้างแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจสำหรับลูกค้าและนักท่องเที่ยว รวมถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปใช้ในห้องอาหารของโรงแรมในเครือ รวมทั้งคลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟในเครือ เอ็ม บี เค ซึ่งผลผลิตของเมล่อน นิดีเป็นเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่นและสายพันธุ์เนเธอร์แลนด์แท้ ปลูกในโรงเรือนระบบปิดด้วยความใส่ใจเป็นอย่างดี ควบคุมสภาวะการเติบโตของเมล่อนอย่างเหมาะสมและแม่นยำ โดยรักษาผลเมล่อนที่สมบูรณ์และมีลวดลายสวยที่สุดไว้เพียงต้นละหนึ่งลูกเพื่อมอบให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook Page: Melon Nidee หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 147 5858